In bài viết

Nhận khoán đất nông trường thực hiện theo quy định nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hương là công nhân nông trường Tây Hiếu 2 (Nghệ An). Bà Hương được biết, Nghị định 135/2005/NĐ-CP về giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã hết hiệu lực sau khi Nghị định số 168/2016/NĐ-CP có hiệu lực.

17/03/2022 07:02

Vừa qua, trong cuộc họp, một số hộ nhận khoán đất nông trường đã hỏi Giám đốc về việc áp dụng quy định nhận khoán tại Nông trường Tây Hiếu 2 hiện nay thì được cho biết "Nông trường đang áp dụng Nghị định số 135/2005/NĐ-CP".

Bà Hương hỏi, nông trường thực hiện như vậy có đúng quy định không?

Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 10 Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước quy định:

"Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

Các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và các công ty nông, lâm nghiệp căn cứ vào các quy định khoán tại Nghị định này, tổ chức rà soát, phân loại đối tượng khoán, nội dung khoán thực hiện khoán theo quy định tại Nghị định số 01/CP ngày 4/1/1995 và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 và giải quyết, xử lý hoàn thành trước ngày 31/12/2017, cụ thể như sau:

1. Trường hợp bên nhận khoán thực hiện đúng hợp đồng khoán, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thì được tiếp tục nhận khoán đến hết thời hạn theo hợp đồng đã ký.

2. Trường hợp bên nhận khoán thực hiện không đúng hợp đồng khoán, sử dụng diện tích được nhận khoán sai mục đích, diện tích khoán bị chuyển nhượng trái pháp luật, thì bên khoán thanh lý hợp đồng khoán và tổ chức thu hồi diện tích khoán".

Theo quy định trên, đối với các trường hợp bên nhận khoán đang thực hiện hợp đồng đã ký theo quy định của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP bảo đảm theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 168/2016/NĐ-CP thì tiếp tục nhận khoán đến hết thời hạn theo hợp đồng đã ký.

Đối với các trường hợp đã hết thời hạn hợp đồng đã ký thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 168/2016/NĐ-CP.

Chinhphu.vn