In bài viết

Nhập nhầm thời gian khi đấu thầu qua mạng xử lý thế nào?

(Chinhphu.vn) – Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 1 Lai Châu tham gia đấu thầu qua mạng một gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong quá trình tham gia công ty nhập nhầm đơn vị ngày sang tháng.

05/01/2021 07:02

Theo đó, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) quy định thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày. Tuy nhiên, trong đơn dự thầu nhập trực tiếp trên webform, nhà thầu nhập thời gian thực hiện hợp đồng là 270 tháng. Trong đề xuất về kỹ thuật do nhà thầu scan đính kèm với hồ sơ dự thầu (E-HCDT) ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày.

Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 1 Lai Châu hỏi, trường hợp nêu trên có khắc phục được hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu hợp lệ phải có thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.

Đối với vấn đề của Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 1 Lai Châu, việc đánh giá E-HSDT tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn