In bài viết

Nhật ký công trình có được phép đánh máy?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hoài Vẹn (Cà Mau) hỏi, đối với công trình cấp VI, nhóm C (công trình có quy mô nhỏ), nếu có biên bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thì nhà thầu có được đánh máy nhật ký công trình hay không?

20/04/2022 18:02

Trường hợp hai nhà thầu liên danh thì có phải lập hai quyển nhật ký cho phần công việc của từng nhà thầu không? Nếu lập chung một quyển nhật ký, phần công việc của nhà thầu nào thực hiện thì cán bộ kỹ thuật phụ trách của nhà thầu đó ký xác nhận phần công việc có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nhật ký thi công xây dựng công trình có nhiều hình thức, chủ đầu tư có thể thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình và bảo đảm các nội dung chính theo quy định tại Phụ lục IIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với trường hợp liên danh nhà thầu, từng nhà thầu trong liên danh chịu trách nhiệm đối với công việc do mình thực hiện được phân định trong văn bản thỏa thuận liên danh theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Vì vậy, từng nhà thầu có trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng công trình, bảo đảm quy định tại Phụ lục IIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Chinhphu.vn