In bài viết

Nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt năm bản lề 2023 của NHCSXH

(Chinhphu.vn) - Phát huy kết quả đạt được năm 2022, trong năm 2023, năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, NHCSXH tập trung tham mưu các ban, bộ, ngành và chính quyền địa phươngthực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt để chủ động về nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

08/02/2023 08:56
Nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt năm bản lề 2023 của NHCSXH - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong năm bản lề 2023 - Ảnh: VBSP

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng nhấn mạnh nhiệm vụ này trong nội dung công tác của toàn hệ thống hướng tới mục tiêu để NHCSXH ngày càng chủ động được nguồn lực trong triển khai chính sách tín dụng xã hội.

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 297.000 tỷ đồng với 6,5 triệu hộ nghèo còn dư nợ

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết năm 2022, NHCSXH đã chủ động bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cùng các chỉ đạo của Thống đốc NHNN, HĐQT NHCSXH và tập trung triển khai thực hiện toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 297.000 tỷ đồng, tăng 40.818 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 30.602 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến hết năm 2022 đạt trên 283.000 tỷ đồng với hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ.

Với các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, đến ngày 31/12/2022, toàn hệ thống thực hiện giải ngân đạt hơn 16.000 tỷ đồng; giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất hơn 93.000 tỷ đồng, cho hơn 2,2 triệu khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm, tổng số tiền hỗ trợ 878 tỷ đồng.

Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định. Tỉ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,67% trên tổng dư nợ.

Trong năm 2022, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ, tạo việc làm cho gần 879.000 lao động, giúp trên 7.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 70.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân cho gần 86.000 hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính, thiết bị học tập; giúp gần 1.100 doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho gần 155.000 người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19; xây dựng gần 1,5 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh; xây dựng gần 1.600 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, trên 11.200 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp… góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hướng tới chủ động nguồn vốn tín dụng chính sách

Ông Dương Quyết Thắng yêu cầu phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, sang năm 2023, năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, các đơn vị trong toàn hệ thống tập trung tham mưu các ban, bộ, ngành và chính quyền địa phươngthực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt để NHCSXH ngày càng chủ động về nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Thứ hai, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2023 nhằm góp phần thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và kịp thời hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo quy định đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

Thứ ba, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, theo đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống.

Thứ tư, toàn hệ thống tiếp tục tập trung thực hiện chuyển đổi số, triển khai các dự án trọng tâm nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng toàn diện cho các đối tượng khách hàng của NHCSXH.

Thứ năm, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin-truyền thông về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH./.