In bài viết

Nộp hồ sơ hỗ trợ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Xuân Luôn (Ninh Thuận) đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, hồ sơ bị từ chối mà không rõ lý do. Ông Luôn đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giải đáp.

22/12/2021 14:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Qua xem xét hồ sơ của ông Nguyễn Xuân Luôn và căn cứ Khoản 1 Điều 24 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, trường hợp của ông Nguyễn Xuân Luôn nơi giải quyết hồ sơ là Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM theo địa chỉ của đơn vị chấm dứt hợp đồng lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận đề nghị ông Nguyễn Xuân Luôn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM theo trình tự, thủ tục được quy định nêu trên.

Nội dung này đã được Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Thuận trả lời ông Luôn bằng văn bản.

Chinhphu.vn