In bài viết

Phải chứng minh năng lực của tất cả thành viên liên danh?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp thành viên trong liên danh thiếu tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu theo quy định.

30/10/2018 08:02

Ông Bùi Minh Tiến (Quảng Ninh) đang xét thầu gói thầu phi tư vấn. Quá trình đánh giá các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật của một nhà thầu liên danh có xảy ra tình huống như sau:

Các mẫu khai thông tin lịch sử không hoàn thành hợp đồng, các tài liệu phải nộp để chứng minh năng lực tài chính, các hợp đồng tương tự để chứng minh kinh nghiệm... hồ sơ mời thầu đều yêu cầu từng thành viên liên danh phải thoả mãn yêu cầu này. Tuy nhiên trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật của liên danh nhà thầu chỉ nộp những tài liệu của thành viên đứng đầu liên danh.

Ông Tiến hỏi, bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu nộp bổ sung các tài liệu của thành viên liên danh còn lại hay không? Nếu có thì có quy định bắt buộc về thời gian phải hoàn thiện hồ sơ bổ sung hay không? Và nếu không yêu cầu bổ sung mà đánh giá năng lực của liên danh nhà thầu là không đạt thì có được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Theo đó, trường hợp thành viên trong liên danh thiếu tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn