In bài viết

Phải có chứng chỉ tương ứng với mỗi loại công trình

(Chinhphu.vn) – Bà Hồ Thị Hiếu (TPHCM) hỏi: Đối với công trình điện gió cấp 1 (>=50 MW), nếu chủ đầu tư/nhà thầu chỉ làm phần đường nội bộ (tốc độ dưới 40km/h), móng tuabin gió (đường kính dưới 30m, chiều cao dưới 3m), đường trung thế =

28/04/2020 08:02

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc phân loại, phân cấp đối với các công trình (đường nội bộ, đường dây, móng tuabin gió...) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng đối với mỗi loại cấp công trình khác nhau thuộc dự án này phải đáp ứng điều kiện năng lực, có chứng chỉ năng lực tương ứng với công việc thực hiện.

Chinhphu.vn