In bài viết

Phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi nào?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

15/04/2019 08:02

Cơ quan bà Phạm Mộng Điệp (Hà Nội) nhận được gói thầu tư vấn quản lý dự án. Trong khi chuẩn bị dự án, chủ đầu tư đã căn cứ chủ trương đầu tư để chỉ định thầu và ký hợp đồng giá trị 100 triệu đồng với cơ quan bà. Sau đó, UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu lại có gói thầu tư vấn quản lý dự án giá trị 50 triệu đồng.

Bà Điệp hỏi, đơn vị bà có phải phê duyệt chỉ định thầu và hợp đồng gói thầu tư vấn quản lý dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều này.

Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với vấn đề của bà Diệp, việc phê duyệt dự toán gói thầu, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn