In bài viết

Phần căn cứ ban hành văn bản chữ nghiêng hay thường?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thanh Ba (Quảng Nam) hỏi, khi soạn thảo kế hoạch, tờ trình, thông báo, công văn, báo cáo... thì phần căn cứ để ban hành được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng hay là trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ thẳng đứng?

26/04/2023 07:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày phần nội dung văn bản được quy định tại Điểm e Khoản 6 Mục II Phần I Phụ lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư: "nội dung văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng".

Trong đó, "căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng" (Điểm a Khoản 6 Mục II Phần I Phụ lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP) và được quy định cụ thể đối với hai loại văn bản hành chính là Nghị quyết (cá biệt) và Quyết định (cá biệt) theo mẫu 1.1, 1.2 và 1.3 Phần II Phụ lục III Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (Bảng chữ viết tắt tên loại, mẫu trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản).

Đối với việc soạn thảo các văn bản hành chính có tên loại khác như: Kế hoạch, tờ trình, thông báo, công văn, báo cáo…, theo mẫu 1.4 Phần II Phụ lục III Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, toàn bộ phần nội dung văn bản và phần căn cứ (nếu có) thống nhất trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng.

Chinhphu.vn