In bài viết

Phân công chuẩn bị nội dung các phiên họp UBTVQH

(Chinhphu.vn) - Để chuẩn bị cho 3 phiên họp thứ 21, 22, 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, dự án luật.

13/08/2013 15:28

Cụ thể, để chuẩn bị cho phiên họp thứ 21 (dự kiến từ 9-24/9/2013), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình: Báo cáo về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013.

Đồng thời chuẩn bị, trình Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; Báo cáo về công tác thi hành án trong lực lượng công an năm 2013, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp thành Báo cáo của Chính phủ; Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị, trình Báo cáo về công tác thi hành án trong lực lượng quân đội năm 2013, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp thành Báo cáo của Chính phủ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp chuẩn bị Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, trình Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); phối hợp chuẩn bị Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình Báo cáo về công tác thi hành án năm 2013; chuẩn bị, trình Báo cáo, tổng hợp số liệu của các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, gửi Bộ Công an để tổng hợp thành Báo cáo của Chính phủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013.

Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ công chức, viên chức và Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị, trình.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình Báo cáo về quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị, trình Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, chuẩn bị Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp, chuẩn bị: Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Việc làm.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình: Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013; phối hợp, chuẩn bị Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Tiếp công dân.

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 22 (dự kiến từ 7-11/10/2013), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015); kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến hết năm 2015; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình Báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và bổ sung ngân sách địa phương 2014; Tờ trình về việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14.

Báo cáo quy hoạch tổng thể về thủy điện sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị, trình.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, chuẩn bị Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2013.

Đối với phiên họp thứ 23 (dự kiến từ ngày 10-12/12/2013), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp, chuẩn bị Dự án Pháp lệnh cảnh sát cơ động.

Phan Hiển