In bài viết

Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất công

(Chinhphu.vn) - Năm 2022, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác quản lý, sử dụng tài sản công một cách chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt ở lĩnh vực sắp xếp lại và xử lý nhà, đất.

19/12/2022 16:14
Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất công - Ảnh 1.

Từ đầu năm đến ngày 20/11/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30.632 cơ sở nhà, đất

Sắp xếp lại, xử lý đối với 30.632 cơ sở nhà, đất

Đánh giá về công tác quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) năm 2022, báo cáo từ Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 154 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/11/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30.632 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Ngoài ra, nhằm tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và khai thác đối với quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính đã có Công điện số 04/CĐ-BTC ngày 28/7/2022 gửi các cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về việc tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý TSC. Qua đó, công tác sắp xếp trụ sở, nhà, đất được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện nên đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích.

Từ việc thực hiện sắp xếp lại nhà, đất đã tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng, phát triển các công trình công cộng, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ; chỉnh trang đô thị, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu cho NSNN và nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới một số trụ sở của các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Ưu tiên sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Theo báo cáo từ Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng TSC có đơn vị còn thực hiện chưa chặt chẽ, vẫn còn hiện tượng cho mượn, cho thuê không đúng quy định.

Hơn nữa, Luật Quản lý, sử dụng TSC và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật có nhiều nội dung triển khai mới trong công tác quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý TSC theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương chưa kịp thời nắm bắt, triển khai đầy đủ các nội dung theo quy định. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC. Việc cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về TSC trong Cơ sở dữ liệu còn chậm.

Nguyên nhân được chỉ ra là do một số bộ, ngành chưa quyết liệt trong việc rà soát, sắp xếp xử lý TSC. Lực lượng làm nhiệm vụ quản lý TSC còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều việc vì vậy, không đáp ứng được yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Để khắc phục tình trạng này và để công tác quản lý, sử dụng TSC hiệu quả hơn, trong năm 2023, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức đánh giá việc triển khai các văn bản quy định chi tiết thi hành để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện bảo đảm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ TSC, nhất là các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn định mức.

Đồng thời, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là TSC, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa, nhà, đất của các cơ quan, tổ chức đơn vị thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhà, đất bỏ trống, không sử dụng.

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm (nếu có) trong tổ chức xử lý tài sản công là nhà, đất… Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội.

LP