In bài viết

Phân loại dự án có theo tổng mức đầu tư?

(Chinhphu.vn) - Các trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không có quy định về quy mô tổng mức đầu tư.

19/07/2021 08:02

Theo phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Thạnh (Cà Mau), Điểm c Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định:

“Điều 5. Phân loại dự án đầu tư xây dựng

… 3. Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

… c) Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 5 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư)”.

Ông Thạnh hỏi, quy định này có phải áp dụng đối với dự án trên 15 tỷ đồng thỏa mãn các điều kiện như đã nêu thì được lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân chi phí đầu tư) hay áp dụng cho các dự án dưới 15 tỷ đồng?

Ví dụ:

Trường hợp 1: Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình có tổng mức đầu tư là 12 tỷ đồng, có giá trị phần xây dựng 3 tỷ đồng (hơn 10% tổng mức) nếu áp dụng Điểm c cho dự án dưới 15 tỷ đồng thì dự án nêu trên phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trường hợp 2: Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình có tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng, có giá trị phần xây dựng 4 tỷ đồng (dưới 10% tổng mức) nếu áp dụng Điểm c thì được phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

So sánh hai trường hợp, trường hợp 2 có quy mô và tổng mức đầu tư lớn hơn lại được lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Như vậy, việc hiểu và áp dụng Điểm c Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Các trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, Điểm c Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không có quy định về quy mô tổng mức đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm này.

Chinhphu.vn