In bài viết

Phát huy hơn nữa hiệu quả tín dụng chính sách xã hội thời gian tới

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa đề nghị các cấp ủy Đảng, các đơn vị, tổ chức liên quan phát huy mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

18/12/2022 16:32

Qua 20 năm thực hiện (2002-2022), Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ đã khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta là luôn quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách, được nhân dân ủng hộ và tin tưởng, tạo sự gắn kết toàn Đảng, toàn dân.

Cùng với các chương trình an sinh xã hội của Thành phố, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã mang lại hiệu quả tích cực về kinh tế, xã hội, góp phần hiệu quả vào chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Thành tựu của tín dụng chính sách được đánh giá là "điểm sáng" và là một trong những "trụ cột" trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của cả nước nói chung, của TPHCM nói riêng.

Vì vậy, để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, UBND TPHCM đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban đại diện HĐQT, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các sở, ban, ngành, NHCSXH chi nhánh TPHCM và UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Nghị định số 78 của Chính phủ; Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đến tất cả các chi bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Làm cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện mục tiêu chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Từ đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp cùng NHCSXH để triển khai hiệu quả tín dụng ưu đãi cũng như tạo điều kiện cho NHCSXH, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

NHCSXH chi nhánh TPHCM chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. 

Tập trung tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, ngân sách địa phương và tích cực huy động các nguồn vốn để cho vay, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn để phát triển kinh tế.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động ủy thác, hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn và hoạt động giao dịch tại phường, xã, thị trấn…

UBND TPHCM đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai, tuyên truyền và giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố mở rộng cuộc vận động vì người nghèo để huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Các tổ chức đoàn thể (phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên) có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung công việc được NHCSXH ủy thác; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; hướng dẫn bình xét đúng đối tượng vay vốn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; lồng ghép với các chương trình, dự án của đoàn thể mình để hướng dẫn và hỗ trợ người vay sử dụng vốn hiệu quả; làm tốt công tác tư vấn, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, điển hình tiên tiến, giúp nhau thoát nghèo và làm giàu chính đáng./.

Thanh Phương