In bài viết

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước

(Chinhphu.vn) – Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng bộ Khối) đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối làm tốt công tác xây dựng đảng và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả, bảo toàn vốn nhà nước.

19/10/2020 19:20

Hoàn thành hầu hết chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, tác động mạnh mẽ đến hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.

Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng, cấp ủy đảng trực thuộc nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm vững thời cơ, phát huy thành tích, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều kết quả đáng chú ý.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã khẩn trương xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nghị quyết của Trung ương khoá XII. Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92,1% (chỉ tiêu là trên 90%); Nộp ngân sách tăng bình quân 5,24%/năm (chỉ tiêu là trên 5%/năm); Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 10,77%/năm (chỉ tiêu là 8-10%/năm); Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 10,58%/năm (chỉ tiêu là trên 9%/năm); Thu nhập của người lao động tăng bình quân 8,83%/năm (chỉ tiêu là trên 5%/năm). Các ngân hàng thương mại: Tổng tài sản tăng 12,13%/năm (chỉ tiêu là tăng trên 10%/năm); Tăng trưởng tín dụng 16,99%/năm (chỉ tiêu là từ 12% - 13%/năm); Lợi nhuận trước thuế tăng 26,11%/năm (chỉ tiêu là trên 5%/năm); Tỉ lệ nợ xấu năm cao nhất là 1,75%, thấp nhất là 0,78% (chỉ tiêu là dưới 3%)…

Xây dựng Đảng vững mạnh trong doanh nghiệp

Lãnh đạo Đảng bộ Khối đã đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng, đổi mới và có chuyển biến tích cực.

Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt trong cán bộ, đảng viên về tính thiết thực, tính cấp bách của việc trang bị lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các ban chỉ đạo của đảng ủy trực thuộc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đa dạng về hình thức, đẩy mạnh tổ chức các hội nghị trực tuyến.

Đảng uỷ khối đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương cung cấp thông tin chính thống; giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; cổ vũ động viên những nhân tố mới và điển hình tiên tiến…

Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối ý thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tự giác rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức công dân,... cả ở đơn vị công tác và nơi cư trú. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng, cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời sơ kết, tổng kết và ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động tiêu biểu trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị gương mẫu học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các Đảng ủy trực thuộc Khối có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng. Các cấp ủy đảng chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp: tiếp nhận, chuyển giao, chia tách, sáp nhập tổ chức đảng,... gắn với cơ cấu lại doanh nghiệp theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Đảng uỷ Khối đã đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ gắn với thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu cấp uỷ có đủ phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và uy tín cá nhân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng và thực hiện nền nếp theo quy định. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc rà soát tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ; cử cán bộ tham dự chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác theo chức danh. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

Tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội

Tổng quát lại, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả, bảo toàn vốn nhà nước, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách quốc gia. Trong đó, các tập đoàn, tổng công ty trong Khối là lực lượng nòng cốt, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh hàng không, hạ tầng viễn thông. Các ngân hàng trong Khối tiên phong thực thi chính sách tiền tệ, dẫn dắt thị trường, tạo lập mặt bằng lãi suất, cung cấp vốn cho nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát. Các doanh nghiệp trong Khối là công cụ quan trọng để thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đối phó với những biến động thị trường, giữ các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô. Bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho trên 750.000 lao động.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (thứ ba bên phải) và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (thứ tư bên trái) trao Cờ của Đảng ủy Khối cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người  Việt Nam ưu tiieen dùng hàng Việt Nam.

Trong năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện các nhiệm vụ giải cứu đồng bào từ các vùng dịch trên thế giới, cung cấp hoá chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch, đặc biệt đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 24 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp nhà nước trong Khối tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong 5 năm qua tổng kinh phí hỗ trợ triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững lên tới trên 9 nghìn tỷ đồng, đồng thời nhận hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp cho 54/62 huyện nghèo trong cả nước.

Huy Thắng