In bài viết

Phê duyệt Hiệp định hợp tác lâm nghiệp ASEAN - Hàn Quốc

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác lâm nghiệp ký ngày 18/12/2011 tại Indonesia.

27/06/2012 17:22

Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định; là cơ quan đầu mối quốc gia tham gia Hội đồng Quản lý của Hiệp định hợp tác lâm nghiệp ASEAN - Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quan của ta biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định.

Hoàng Diên