In bài viết

Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ LĐTB&XH

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định 2230/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2021 và năm 2022.

04/01/2022 19:37

Cắt giảm, đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề.

Trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề; hoạt động giáo dục nghề nghiệp; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Chí Kiên