In bài viết

Phiếu lý lịch tư pháp có thể sử dụng ở nước ngoài?

(Chinhphu.vn) – Ông Đỗ Xuân Huân (Phú Thọ) hỏi, Phiếu lý lịch tư pháp có giá trị khi làm việc ở nước ngoài không?

11/10/2018 07:02

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Theo quy định tại Điều 3 Luật Lý lịch tư pháp thì mục đích quản lý lý lịch tư pháp là:

- Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

- Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

- Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự. 

- Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ nhu cầu của công dân sử dụng vào các quan hệ giao dịch với các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước. Do vậy, phiếu lý lịch tư pháp có thể sử dụng cả trong nước và ngoài nước.

(Theo phutho.gov.vn)