In bài viết

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đóng BHXH thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Như Huy (Đắk Lắk) 63 tuổi, tham gia quân đội 17 năm 9 tháng. Từ năm 2001, ông làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Từ tháng 4/2016 đến nay kiêm Chủ tịch Hội người cao tuổi của xã. Ông Huy hỏi, ông có được đóng BHXH bắt buộc để cộng nối thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí không?

27/07/2016 08:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Điểm i, Khoản 1, Điều 2; Khoản 1, Điều 85; Khoản 3, Điều 86 Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ năm 2016 và Điểm 2 Công văn số 60/LĐTBXH-BHXH ngày 7/1/2016 về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động thì:

Trường hợp ông Huy, năm nay 63 tuổi, là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, từ năm 2001 đến tháng 12/2015 không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, từ tháng 1/2016 thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc cho 2 chế độ hưu trí và tử tuất.

Chinhphu.vn