In bài viết

Phó Chủ tịch xã có được kiêm nhiệm phụ trách kế toán?

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Quốc Đạt (Trà Vinh) hỏi, nếu Phó Chủ tịch xã không được ủy quyền làm chủ tài khoản của đơn vị thì có được kiêm nhiệm chức danh phụ trách kế toán hay không?

22/06/2019 09:02

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 4, Điều 52 Luật Kế toán quy định về những người không được làm kế toán trong đó có "Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định".

Tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán quy định:

"Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán là người quản lý doanh nghiệp hoặc người thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp; là thành viên Ban giám đốc (Ban tổng giám đốc) hợp tác xã theo quy định của pháp luật hợp tác xã; là người đứng đầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh đơn vị kế toán ký kết giao dịch của đơn vị theo quy định".

Theo đó, nếu Phó Chủ tịch xã không được ủy quyền là người quản lý, điều hành đơn vị, là người đại diện theo pháp luật của đơn vị và là người có thẩm quyền nhân danh đơn vị đi ký kết các giao dịch thì không thuộc đối tượng những người không được làm kế toán quy định tại Khoản 4, Điều 52 Luật Kế toán và có thể được giao Phụ trách kế toán, nhưng không được ký chức danh Thủ trưởng đơn vị trên tài liệu kế toán của đơn vị.

Chinhphu.vn