In bài viết

Phó trưởng phòng phụ trách hưởng phụ cấp thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Ngọc Khánh là công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng. Ông Khánh hỏi, ông có được hưởng phụ cấp chức vụ bằng trưởng phòng không?

23/04/2022 08:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm d1, Khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV hướng dẫn chế độ phụ cấp lãnh đạo cho cán bộ, công chức, viên chức thì: 

"d1) Nếu cơ quan, đơn vị chưa có cấp trưởng hoặc có cấp trưởng nhưng cấp trưởng không trực tiếp điều hành (do đi học, ốm đau và các nguyên nhân khác), thì người có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng (chưa phải là quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo) được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trưởng".

Do đó, trường hợp ông Trần Ngọc Khánh là cấp phó và có quyết định giao phụ trách quản lý, điều hành cơ quan thì được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trưởng trong thời gian có hiệu lực của quyết định giao phụ trách quản lý.

Chinhphu.vn