In bài viết

Phụ cấp công vụ có phải đóng thuế TNCN?

(Chinhphu.vn) - Khoản phụ cấp công vụ áp dụng chung đối với cán bộ công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước, không phải là khoản phụ cấp đặc thù, do vậy phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

20/06/2013 11:02

Tổng cục Thuế giải đáp câu hỏi của một số độc giả: "Phụ cấp công vụ có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN?" như sau:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN có hướng dẫn:

Bổ sung vào điểm 2.2 các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau:

Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,…thì các khoản phụ cấp, trợ cấp,… này không tính vào thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, khoản phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ, áp dụng chung đối với cán bộ công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước, không phải là khoản phụ cấp đặc thù, do vậy phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Thuế TNCN với các khoản phụ cấp của giáo viên