In bài viết

Phụ cấp đặc thù có được trừ thuế thu nhập cá nhân?

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Hiếu (Quảng Trị), căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì tiền thưởng vận hành an toàn điện là chế độ phụ cấp đặc thù ngành điện theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg, Qu

29/11/2021 11:02

Tuy nhiên, trong Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 3/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành có Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg.

Ông Hiếu hỏi, tiền thưởng an toàn điện có tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị trả lời vấn đề này như sau:

Tại Tiết b11 Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 cùa Bộ Tài chính quy định:

“b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại Điểm b Khoản 2 Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế…”.

Tại Điều 1 Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 3/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

… 29. Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước…”.

Căn cứ các quy định trên, công ty căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Riêng khoản phụ cấp đặc thù ngành Điện theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ không được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do văn bản này đã được bãi bỏ theo Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 3/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chinhphu.vn