In bài viết

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ xã

(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Xuân Túc (xuanbido@....) được Sở Nội vụ tuyển dụng làm cán bộ dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) xã theo quy định của Thông tư 05/2008/TT-BYT ngày 15/5/2008 của Bộ Y tế. Vậy ông Trúc có được hưởng phụ cấp đối với viên chức ngành Y tế theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ không?

18/11/2011 17:50

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp câu hỏi của ông Túc như sau:

Cán bộ DS-KHHGĐ xã là viên chức trạm y tế xã 

Tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã  được quy định tại Mục I, Phần 3 Thông tư 05/2008/TT-BYT ngày 15/5/2008 của Bộ Y tế.

Theo đó, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã do Trạm trưởng trạm Y tế xã đề xuất và Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện quyết định và ký hợp đồng làm việc.

Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã có trách nhiệm giúp việc cho Trạm trưởng trạm Y tế cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ trên địa bàn xã.

Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã là viên chức của Trạm Y tế xã, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trạm trưởng trạm Y tế xã, chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện.

Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã có nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm, chương trình công tác quý, tháng, tuần về DS-KHHGĐ. Sau khi kế hoạch được Trạm trưởng Trạm Y tế cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cán bộ DS-KHHGĐ có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giám sát hoạt động của cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản, các ngành, đoàn thể theo đúng nhiệm vụ được phân công.

- Hướng dẫn cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản: Lập chương trình công tác tuần, tháng; thực hiện chế độ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ, thu thập số liệu về DS-KHHGĐ, lập báo cáo tháng, lập các sơ đồ và biểu đồ quản lý các chỉ tiêu DS-KHHGĐ của xã; phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn; cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản; giúp Trưởng trạm Y tế xã tham mưu cho UBND cấp xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn xã.

- Tổ chức giao ban cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản hàng tháng để đánh giá kết quả hoạt động về DS-KHHGĐ của từng thôn ấp. Kịp thời giải quyết hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề phát sinh. Dự giao ban cán bộ chuyên trách tại cấp huyện hàng tháng. Tham dự đầy đủ các khoá đào tạo, tập huấn về DS-KHHGĐ do cơ quan cấp trên tổ chức. Đề xuất với cấp trên các vấn đề cần thực hiện về DS-KHHGĐ.

Được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 30%

Công chức, viên chức; Cán bộ y tế xã, phường, thị trấn (đang làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ) trực tiếp làm chuyên môn y tế; Công chức, viên chức làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y (gọi chung là công chức, viên chức) trong các cơ sở sự nghiệp y tế công lập là đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điểm a, Khoản 5, Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP, cách tính phụ cấp, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác DS-KHHGĐ như sau: Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện các công việc: truyền thông giáo dục sức khỏe; DS-KHHGĐ.

Trường hợp ông Đỗ Xuân Túc được Sở Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức tuyển dụng và đã được ký hợp đồng làm việc, với nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã. Ông Túc đang là viên chức thuộc biên chế trạm y tế xã (cơ sở sự nghiệp y tế công lập), trực tiếp thực hiện các công việc truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản, DS-KHHGĐ.

Theo quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP nêu trên, ông Túc thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp theo nghề, với mức 30% trên mức lương ngạch bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) .

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.