In bài viết

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế

(Chinhphu.vn) – Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm; nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc.

27/10/2017 07:02

Ông Nguyễn Văn Tâm (tỉnh Gia Lai) đề nghị giải đáp trường hợp sau: Bác sĩ, Phó khoa ngoại tổng hợp, hệ số lương 4,98, phụ cấp ưu đãi nghề 60%, phụ cấp độc hại 0,3. Từ tháng 6/2016, được điều động phụ trách điều hành Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, khám bệnh, phẫu thuật hàng ngày, trực đêm cấp cứu chuyên môn tại khoa, không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp độc hại vì làm kiêm nhiệm công việc chuyên môn phẫu thuật. Ông Tâm hỏi, việc chi phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp độc hại cho bác sĩ nêu trên được tính như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm; nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc.

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Chinhphu.vn