In bài viết

Phụ lục của hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Quang Mạnh (Hà Nội) làm tư vấn thiết kế và lập dự toán công trình, trong quá trình thực hiện việc thanh quyết toán gói thầu tư vấn thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Nhà nước ông gặp khó khăn về việc áp dụng Phụ lục 03a và Phụ lục 04 Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính.

17/02/2020 10:02

Trong giai đoạn làm hồ sơ thanh toán giá trị gói thầu tư vấn, theo quy định Khoản b, Điều 9 Thông tư 08/2016/TT-BTC, Công ty ông phải lập Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng theo Phụ lục 03.a theo hướng dẫn, nhưng trong quá trình lập bảng tính theo hướng dẫn của Phụ lục 03.a Công ty gặp khó khăn trong việc điền thông tin cho các cột sau:

- Đơn vị tính; Lũy kế thực hiện kỳ trước, Thực hiện kỳ này, Lũy kế thực hiện đến hết kỳ này (trong mục Khối lượng); Đơn giá thanh toán.

Việc áp dụng Phụ lục 03.a đối với gói thầu thi công xây dựng dễ áp dụng vì đã quy định rõ những nội dung này kèm theo phụ lục khối lượng trong hợp đồng thi công xây dựng, tuy nhiên đối với gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng thì việc điền các thông tin vào nội dung yêu cầu của Phụ lục 03.a lại không được quy định rõ ràng và các cơ quan quản lý nhà nước về thanh toán vốn (Kho bạc nhà nước) khác nhau lại yêu cầu khác nhau về việc điền các thông tin này.

Việc này gây khó khăn cho Công ty ông khi thực hiện ký kết phụ lục và hoàn thiện phụ lục này để hoàn tất hồ sơ thanh toán.

Ngoài ra, một số cơ quan quản lý nhà nước về thanh toán vốn (Kho bạc Nhà nước) còn yêu cầu Công ty ông hoàn thiện thông tin vào cột 6 (Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này) và cột 7 (Luỹ kế giá trị thanh toán).

Ông Mạnh hỏi, việc áp dụng Phụ lục 03.a cho đơn vị tư vấn điền thông tin như thế nào là phù hợp và việc các đơn vị quản lý nhà nước (Kho bạc Nhà nước) yêu cầu thêm thông tin vào mẫu Phụ lục 03.a có phù hợp theo hướng dẫn hay không?

Trong quá trình thực hiện hợp đồng đơn vị ông có ký phụ lục hợp đồng về điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng. Vậy, việc đã điều chỉnh giá trị hợp đồng theo phụ lục hợp đồng đã ký kết thì khi thanh toán có cần làm bảng tính theo Phụ lục 04 hay sẽ điều chỉnh vào cột Đơn giá bổ sung (nếu có) của Phụ lục 03.a?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Cách ghi Phụ lục số 03a đã được hướng dẫn cụ thể tại giấy hướng dẫn kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm các nội dung về giá trị hợp đồng, giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước, số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này, thanh toán thu hồi tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán kỳ này, lũy kế giá trị thanh toán (bao gồm: tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành).

Đồng thời, việc Kho bạc Nhà nước yêu cầu hoàn thiện nội dung thông tin về Giá trị đề nghị thanh toán (cột 6) và Lũy kế giá trị thanh toán (cột 7) để có căn cứ kiểm soát thanh toán kế hoạch vốn là phù hợp với quy định của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì Phụ lục của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng để quy định chi tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng xây dựng. Theo đó, Phụ lục của hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng.

Do vậy, khi làm hồ sơ thanh toán, các thông tin số liệu phải được phản ánh tại Phụ lục số 03.a kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty ông nghiên cứu, thực hiện cho phù hợp.

Chinhphu.vn