In bài viết

Phương thức đấu thầu qua mạng với gói thầu phi tư vấn

(Chinhphu.vn) – Hiện nay Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ có mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn một giai đoạn một túi hồ sơ, chưa có mẫu cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn một giai đoạn hai túi hồ sơ.

14/12/2019 17:34

Đơn vị của ông Nguyễn Thanh Hòa có nhu cầu thực hiện gói thầu dịch vụ phi tư vấn giá trị 18 tỷ đồng, giá trị gói thầu chiếm khoảng 90% tổng giá trị gói thầu trong năm của đơn vị. Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, đơn vị phải thực hiện đấu thầu qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ nhưng hiện tại, lĩnh vực phi tư vấn qua mạng chỉ áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

Ông Hòa hỏi, đơn vị cần xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 4 Khoản 3) quy định Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo đó, do hiện nay Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ có mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn một giai đoạn một túi hồ sơ, chưa có mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn một giai đoạn hai túi hồ sơ nên chưa thể thực hiện đấu thầu qua mạng cho gói thầu này.

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và  Đầu tư sẽ nghiên cứu, hoàn thiện các chức năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để có thể thực hiện đấu thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Chinhphu.vn