In bài viết

Quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán.

01/10/2020 16:01

Ảnh minh họa

Thông tư này quy định hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, bao gồm: quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ hoán đổi danh mục (quỹ ETF – Exchange - Trade Fund), quỹ đầu tư bất động sản; công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ.

Dự thảo nêu rõ: Các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán phải được quản lý bởi công ty quản lý quỹ; các hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán được thực hiện thông qua công ty quản lý quỹ, trừ trường hợp công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn.

Tài sản của quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ phải được lưu ký tại ngân hàng lưu ký. Tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải được lưu ký tại ngân hàng giám sát. Hoạt động quản lý vốn và tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát.

Tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thuộc sở hữu của các nhà đầu tư, cổ đông tương ứng với tỷ lệ vốn góp, không phải là tài sản của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký. Công ty quản lý quỹ chỉ được sử dụng tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán để thanh toán các nghĩa vụ thanh toán của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, không được sử dụng để thanh toán hoặc bảo lãnh thanh toán các nghĩa vụ tài chính của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức và trong mọi trường hợp.

Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được tham gia góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; mua chứng chỉ quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán. Việc tham gia góp vốn thành lập quỹ, mua chứng chỉ quỹ của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. Công ty quản lý quỹ và người có liên quan của công ty quản lý quỹ được tham gia giao dịch chứng chỉ quỹ do mình quản lý nếu điều lệ quỹ có quy định cho phép.

Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán. Ngoại trừ quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 51% vốn điều lệ trở lên phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và chịu sự điều chỉnh bởi các quy định pháp luật về hạn chế sở hữu áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương