In bài viết

Quan tâm hơn nữa dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú

(Chinhphu.vn) - Tại văn bản 9527/VPCP-KGVX ngày 11/11/2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến chỉ đạo về việc hoàn thiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú.

12/11/2013 16:00

Ảnh minh họa

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan làm rõ số lượng học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hàng năm; nhu cầu kinh phí bảo đảm và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Đồng thời kiến nghị thời điểm phù hợp để ban hành chính sách bảo đảm tính khả thi; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú.

Quyết định 267/2005/QĐ-TTg về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú là chủ trương đúng đắn nhằm khuyến khích con em đồng bào dân tộc tham gia học nghề, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mỗi vùng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực đem lại thì vẫn còn một số hạn chế như: đối tượng được thụ hưởng chính sách chỉ mới dừng lại ở các học sinh dân tộc trong các trường dân tộc nội trú...

Do vậy, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện dự thảo theo hướng bổ sung thêm đối tượng là học sinh người dân tộc thiểu số học trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông khác chuyển sang học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp và trung cấp chuyên nghiệp.

Đồng thời quy định các mức học bổng, mức hỗ trợ tiền với số tiền cụ thể.

Phan Hiển