In bài viết

Quảng Bình trồng mới 29.121ha rừng

(Chinhphu.vn) - Trong 5 năm (2008-2013), tỉnh Quảng Bình đã trồng mới 29.121 ha rừng; trong đó chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang trồng cao su 2.310 ha, nâng diện tích rừng trồng toàn tỉnh lên trên 100.000 ha; chăm sóc rừng trồng hằng năm trên 14.000 ha...

27/08/2013 10:51

Ảnh minh họa
Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng không ngừng tăng qua các năm, bình quân mỗi năm khai thác trên 200.000 m3 và khai thác gỗ rừng tự nhiên theo phương án điều chế rừng với sản lượng 12.000-13.000m3/năm.

Năm 2013, tỉnh Quảng Bình đã giao khoán bảo vệ 107.750 ha rừng, tăng 42.590 ha so với 2008.

Công tác giao đất gắn liền với giao rừng, cho thuê rừng được đẩy mạnh. Tỉnh Quảng Bình đã bàn giao trên 9.800 ha rừng về cho các địa phương quản lý.

Đồng thời, tỉnh cũng tích cực rà soát đất của các nông, lâm trường sản xuất không hiệu quả để bóc tách, chuyển giao cho các hộ đồng bào dân tộc sản xuất, góp phần nâng độ che phủ rừng đạt 70% trong năm 2013 cao nhất cả nước.

Minh Phương