In bài viết

Quảng Ngãi tăng cường công tác trợ giúp pháp lý

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 26/12/2013 về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/12/2013 19:04

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn.

Đồng thời triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời cung cấp các dịch vụ pháp lý cho đối tượng được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý là người đồng bào dân tộc thiểu số, người đang công tác ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn thuộc cơ quan, tổ chức mình quản lý tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

UBND các huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn, kịp thời giải quyết các kiến nghị của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh theo quy định của pháp luật; chỉ đạo hướng dẫn các xã phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý ở cơ sở thành lập và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại cộng đồng dân cư.

Đối với 6 huyện miền núi, các huyện có xã nghèo, xã bãi ngang ven biển và hải đảo cần tích cực phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo nội dung Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 và Quyết định số 59/2013/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2013, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực công tác trợ giúp pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân. Qua đó, khẳng định được vị trí, vai trò của Trung tâm trong việc giúp đỡ pháp luật cho đông đảo người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và một số đối tượng khác.

Đức Minh