In bài viết

Quy chế của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo này.

18/10/2012 18:03

Ban chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo này thực hiện theo quy định tại Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; đồng thời, phê duyệt thành viên Ban chỉ đạo và quyết định bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo khi cần thiết; triệu tập, chủ trì (hoặc ủy quyền cho các Phó Trưởng Ban chỉ đạo triệu tập, chủ trì) các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban chỉ đạo thường trực là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo trong công tác xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp trong việc phòng, chống rửa tiền...

Phó Trưởng ban là Lãnh đạo Bộ Công an có nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo trong công tác xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch, cơ chế, giải pháp đấu tranh chống tội phạm rửa tiền và tài trợ cho khủng bố; trong việc thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về điều tra và dẫn độ tội phạm rửa tiền và tài trợ cho khủng bố; tổng hợp, thống kê số liệu điều tra liên quan đến phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để cung cấp cho Ban chỉ đạo khi được yêu cầu...

Các thành viên Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch riêng để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành mình; kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền thuộc lĩnh vực Bộ, ngành mình quản lý.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Thanh Giang