In bài viết

Quỹ đầu tư phát triển có được nhận thế chấp quyền sử dụng đất?

(Chinhphu.vn) - Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau cho tổ chức kinh tế vay để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh và thế chấp quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế (đất được Nhà nước cho thuê đất và trả tiền thuê đất một lần) để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ vay tại Quỹ.

29/07/2020 08:02

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 174 của Luật Đất đai năm 2013 về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê: “d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam”.

Do Quỹ đầu tư phát triển là một tổ chức tài chính Nhà nước không phải là tổ chức tín dụng, vậy Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau có được nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế (đất được Nhà nước cho thuê đất và trả tiền thuê đất một lần) thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ vay tại Quỹ hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ đầu tư phát triển địa phương là các quỹ của Nhà nước, không phải là tổ chức tín dụng.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 174 của Luật Đất đai năm 2013 thì tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 175 của Luật Đất đai năm 2013 thì tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên thì tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất có quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Do đó, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau không phải là tổ chức tín dụng thì việc nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức kinh tế là không có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Chinhphu.vn