In bài viết

Quy định chi tiết chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

(Chinhphu.vn) - Hiện ngành thống kê đang phối hợp với các Bộ, ngành triển khai xây dựng nghị định về chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 11 tới. Bên cạnh đó, Nghị định về phân ngành kinh tế quốc dân cũng được dự kiến sẽ trình Chính phủ vào cuối năm nay.

26/10/2017 13:06

Luật Thống kê 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Sau hơn 1 năm  triển khai, Luật Thống kê 2015  bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trước hết, các văn bản pháp quy đã được xây dựng đúng và sớm so với quy định của Luật như: Nghị định số 94/2016-NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Hiện ngành thống kê đang phối hợp với các Bộ, ngành triển khai xây dựng nghị định về chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 11 tới. Bên cạnh đó, Nghị định về phân ngành kinh tế quốc dân cũng được dự kiến sẽ trình Chính phủ vào cuối năm nay.

Nguyên tắc thứ nhất khi xây dựng nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Thứ hai là bảo đảm tính khả thi, đó là có thể thực hiện được trong thực tế, phù hợp với tổ chức và nguồn lực của thống kê Bộ, ngành, bảo đảm khai thác tối đa thông tin thống kê từ hồ sơ hành chính của các cơ quan quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực phụ trách.

Thứ ba là bảo đảm tính thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, bảng phân loại, đơn vị đo lường, niên độ thống kê. Điều này sẽ góp phần giúp cho thông tin Bộ, ngành và thông tin thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung (Tổng cục Thống kê) không trùng lặp, chồng chéo.

Thứ tư là đảm bảo tính so sánh về thời gian, không gian, bảo đảm so sánh số liệu thống kê qua các thời kỳ và so sánh với các nước trên thế giới. Và cuối cùng là đảm bảo tính kịp thời của số liệu thống kê.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia được áp dụng với 21 Bộ, ngành bao gồm 104 biểu, với các kỳ báo cáo thống kê tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo thống kê đột xuất khác.