In bài viết

Quy định chuyển đất ở đô thị thành đất thương mại

(Chinhphu.vn) - Trường hợp chuyển đất ở đô thị sang đất thương mại dịch vụ thì không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

05/07/2019 08:02

Theo phản ánh của ông Trần Văn Duy (Đắk Nông), tại Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT có quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

Ông Duy hỏi, vậy các trường hợp thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động thì có phải xem xét phù hợp với quy hoạch không?

Ví dụ: Ông Duy có thửa đất là đất ở đô thị (ODT), theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện là đất ở đô thị. Tuy nhiên, ông muốn chuyển sang đất thương mại dịch vụ thì có được đăng ký biến động và không phải xem xét sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), trường hợp chuyển đất ở đô thị sang đất thương mại dịch vụ thì không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

Việc sử dụng đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất theo nguyên tắc sử dụng đất quy định tại Điều 6 Luật Đất đai năm 2013.

Chinhphu.vn