In bài viết

Quy định đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, Bộ đề xuất quy định đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

24/10/2022 17:27
Quy định đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Ảnh 1.

Bộ Y tế đề xuất quy định đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Dự thảo nêu rõ, việc đăng ký hành nghề do người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập theo mẫu.

Nội dung đăng ký hành nghề bao gồm: 1- Địa điểm hành nghề: Ghi rõ tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đăng ký hành nghề;

2- Thời gian hành nghề: Ghi cụ thể thời gian hành nghề: Giờ trong ngày, ngày trong tuần hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và bảo đảm hợp lý về thời gian đi lại giữa các địa điểm hành nghề của người hành nghề đã đăng ký quy định tại điểm 1;

3- Chức danh, vị trí chuyên môn của người hành nghề: Danh sách người đăng ký hành nghề phải ghi rõ chức danh mà người hành nghề được phân công đảm nhiệm là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trách khoa hoặc vị trí chuyên môn đảm nhiệm khác của người hành nghề.

Trường hợp danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có người hành nghề đang hành nghề tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì việc đăng ký hành nghề của người hành nghề đó phải ghi rõ thời gian, địa điểm, vị trí chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đó.

Trình tự đăng ký hành nghề

Về thời điểm đăng ký hành nghề, dự thảo nêu rõ, đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động thì việc đăng ký hành nghề cho người hành nghề được thực hiện cùng thời điểm cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, nếu có thay đổi về nhân sự thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi thay đổi, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận văn bản đăng ký hành nghề.

Việc tiếp nhận văn bản đăng ký hành nghề trong trường hợp thay đổi người hành nghề được nêu rõ như sau: a) Bộ Y tế tiếp nhận việc đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; b) Sở Y tế tiếp nhận việc đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý, trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm a.

Quản lý thông tin đăng ký hành nghề

Theo dự thảo, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi cấp giấy phép hoạt động hoặc nhận được danh sách thay đổi về người hành nghề, Sở Y tế theo thẩm quyền tiếp nhận đăng ký người hành nghề phải gửi danh sách người hành nghề về Bộ Y tế.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi cấp giấy phép hoạt động hoặc nhận được danh sách thay đổi về người hành nghề, Bộ Y tế theo thẩm quyền tiếp nhận đăng ký người hành nghề.

Việc đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề được thực hiện như sau:

1- Bộ Y tế đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề trên toàn quốc với đầy đủ các thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;

2- Sở Y tế đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề với đầy đủ các thông tin theo thẩm quyền tiếp nhận đăng ký người hành nghề lên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn