In bài viết

Quy định khoán chi tại đơn vị sự nghiệp chưa tự chủ tài chính

(Chinhphu.vn) – Bà Đỗ Thảo là kế toán trường tiểu học vùng đặc biệt khó khăn thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Năm 2015, trường của bà chưa được giao tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP.

16/11/2018 09:02

Trong năm 2015, trường bà Thảo có chi một số nhiệm vụ: Chi khoán văn phòng phẩm cho giáo viên 150.000 đồng; chi khoán công tác phí cho kế toán và thủ quỹ 300.000 đồng; chi hỗ trợ các tổ chức công đoàn, chi đoàn trường; chi mua bánh kẹo, rượu vang Tết.

Khi quyết toán năm, Phòng Tài chính – Kế hoạch cho biết, các khoản chi đơn vị chưa tự chủ không được chi, cũng không đưa ra được văn bản quy định.

Bà Thảo hỏi, Phòng Tài chính – Kế hoạch trả lời vậy là đúng hay sai và được quy định tại văn bản nào?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Gia Lai trả lời như sau:

Đối với khoản chi khoán công tác phí cho kế toán và thủ quỹ 300.000 đồng, đơn vị được chi trong trường hợp phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo Khoản 5, Điều 2, Chương 1, Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Gia Lai về quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, “đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt…); thì tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho cán bộ đi công tác lưu động để hỗ trợ cán bộ tiền gửi xe, xăng xe, nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị”.

Đối với các nội dung chi như khoán văn phòng phẩm cho giáo viên, chi hỗ trợ các tổ chức công đoàn, cho đoàn trường, chi mua bánh kẹo, rượu vang Tết, các khoản chi này được chi trong trường hợp được cấp có thẩm quyền giao dự toán theo quy định tại Khoản 4, Điều 52 Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước như sau:

“4. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách:

a, Quyết định chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao;

b, Quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả…”.

Đối với kinh phí giao nhưng không được thực hiện chế độ tự chủ thì thực hiện theo các quy định hiện hành.

Chinhphu.vn