In bài viết

Quy định tự thực hiện áp dụng với gói thầu nào?

(Chinhphu.vn) – Quy định tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

04/12/2020 07:02

Ông Trần Đức Chiến (Nghệ An) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Ban quản lý dự án A (ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc khu vực) được giao làm chủ đầu tư 1 dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Phần nội dung công việc như: Giám sát thi công xây dựng,... giao cho các tổ, đội, cá nhân thuộc ban quản lý dự án A thực hiện (bảo đảm năng lực theo quy định).

Ông Chiến hỏi, khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thì các nội dung công việc này đưa vào "Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu" hay đưa vào "Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu" với hình thức lựa chọn nhà thầu là tự thực hiện?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 25 Luật Đấu thầu quy định tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Điều 61 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện bao gồm:

- Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

- Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu;

- Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

Theo đó, đối với gói thầu tư vấn giám sát, việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải đáp ứng quy định nêu trên.

Chinhphu.vn