In bài viết

Quy định về báo cáo, đánh giá đầu tư đối với dự án sử dụng vốn nhà nước

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

10/05/2023 15:23
Quy định về báo cáo, đánh giá đầu tư đối với dự án sử dụng vốn nhà nước - Ảnh 1.

Dự thảo Thông tư quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần. Theo đó, khi chương trình, dự án được quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư: Cập nhật thông tin chương trình, dự án theo Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư.   

Trong quá trình thực hiện, các thông tin sau được cập nhật chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ khi có điều chỉnh hoặc phát sinh gồm: Phê duyệt điều chỉnh chương trình, dự án; phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu; hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng; kế hoạch vốn được cấp; giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân - Thông tin về đánh giá, kiểm tra.   

Các thông tin phải cập nhật định kỳ hằng tháng (nếu có phát sinh) gồm: Khối lượng thực hiện tại hiện trường; thông tin hình ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với các dự án có cấu phần xây dựng; khi kết thúc chương trình, dự án: thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt quyết toán.   

Bên cạnh đó, thực hiện đăng tải các văn bản sau trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành, phát hành (văn bản đăng tải trên Hệ thống phải được quét màu văn bản gốc hoặc là văn bàn điện tử có chữ ký số chuyên dùng), bao gồm: Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có); Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có); Báo cáo kết quả theo dõi, kiểm tra…

Ngoài những thông tin, báo cáo do chủ đầu tư, chủ dự án thành phần phải cập nhật theo quy định nói trên, khuyến khích các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần cập nhật đầy đủ các văn bản theo các chức năng của Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế nhà nước định kỳ hằng năm báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

Dự thảo Thông tư cũng quy định về báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước.

Theo đó, định kỳ hằng năm báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ, bao gồm: Số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư; Tổng hợp thông tin từ số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần trong phạm vi quản lý hoặc từ các cơ quan quản lý cấp dưới; Rà soát, bổ sung thông tin báo cáo; Gửi báo cáo số liệu…

Thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm c Khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.

Sau khi Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương được phê duyệt, đăng tải toàn bộ danh mục và mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh