In bài viết

Quy định về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Trần Hữu Trí (TPHCM), hiện nay Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 về quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có quy tắc bảo hiểm riêng (được Bộ Tài chính phê duyệt).

25/02/2020 10:02

Đơn vị ông Trí đang tư vấn cho chủ đầu tư về việc mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng. Ông Trí hỏi, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có bắt buộc mua bảo hiểm công trình xây dựng thì chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm hay phải tuân thủ quy tắc bảo hiểm quy định tại Mục 1, Chương II Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/5/2015 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (Nghị định số 119/2015/NĐ-CP): “3. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường”.

Theo Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“3. Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng (sau đây gọi là “bên mua bảo hiểm”) và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo trách nhiệm, mức phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính”.

Theo Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“5. Ngoài việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo trách nhiệm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này, bên mua bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm với trách nhiệm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm cao hơn trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với các quy định của pháp luật. Chi phí mua bảo hiểm phát sinh thêm (nếu có) thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này”.

Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP:

“2. Bên mua bảo hiểm là các tổ chức, cá nhân sau đây: …

c) Nhà thầu thi công xây dựng (đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường)”.

Tại Điểm c, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm được quy định như sau:

“… c) Đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường: Quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Chinhphu.vn