In bài viết

Quy định về bổ nhiệm ngạch cán sự mới

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Lê Ái Vân hiện đang là công chức ngành Thuế, đang xếp ngạch cán sự (mã số 04.001) và hưởng lương loại B, kể từ ngày 1/1/2014 hệ số 1,86 và được tăng bậc lương thường xuyên 2 năm/lần.

05/11/2020 14:02

Bà có bằng đại học chuyên ngành kế toán năm 2015. Đến năm 2020, bà vẫn đang hưởng lương ngạch cán sự loại B, hệ số 2,46.

Căn cứ theo Công văn số 15075/BTC-TCCB ngày 7/11/2017 của Bộ Tài chính và Điểm 2, Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ có quy định: “Đối với ngạch cán sự: Công chức tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới) nếu đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại K1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”.

Bà Vân hỏi, bà có thuộc diện được chuyển lương cán sự loại B sang hưởng lương cán sự loại A0 không? Nếu được chuyển sang cán sự A0 thì sẽ được tính từ thời điểm nào?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, quy định tại Khoản 6, Điều 1 bổ sung Điều 9a vào Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định về bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính như sau:

“b. Đối với ngạch cán sự:

Công chức tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới), nếu đang xếp lương theo công chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại A0 đó; nếu đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Trường hợp công chức chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm nhưng đã được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (cũ) và đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại B đó trong thời hạn 06 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch cán sự (mới); khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch cán sự (mới) thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới). Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế”.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2017.

Căn cứ Thông tư hướng dẫn nêu trên, Bộ Tài chính đã có Công văn số 15075/BTC-TCCB ngày 7/11/2017 hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ Tài chính về việc xếp lương theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV.

Theo thông tin bà Nguyễn Lê Ái Vân cung cấp, hiện nay bà đang xếp ngạch cán sự, hưởng lương loại B, hệ số 2,46, có bằng đại học ngành kế toán năm 2015.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bằng đại học của bà có chuyên ngành đào tạo được xác định phù hợp với yêu cầu vị trí công việc bà đang đảm nhiệm và có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì được bổ nhiệm ngạch cán sự mới và xếp lại lương theo công chức loại A0 tại thời điểm đáp ứng đủ điều kiện nêu trên, sớm nhất là thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 1/10/2017).

Chinhphu.vn