In bài viết

Quy định về công khai thông tin cổ đông lớn

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Anh Khoa tìm hiểu thông tin doanh nghiệp trên sàn chứng khoán TPHCM thì thấy tất cả thông tin liên quan đến danh sách cổ đông lớn đều không được công khai. Ông Khoa đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu sàn chứng khoán cập nhật danh sách các cổ đông lớn để các nhà đầu tư được nắm rõ.

23/03/2022 09:02

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định đối với thông tin về cổ đông lớn phải thực hiện công khai tại Báo cáo thường niên hằng năm của doanh nghiệp niêm yết và khi thực hiện giao dịch cổ phiếu trong một số trường hợp, cụ thể như sau:

- Điểm b Mục V.3 mẫu Báo cáo thường niên hằng năm tại Phụ lục IV đính kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC có yêu cầu về trình bày thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn phát sinh trong năm.

- Tại Điều 31 quy định tổ chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải công bố thông tin và báo cáo công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn hoặc kể từ ngày có sự thay đổi.

Như vậy, danh sách cổ đông lớn sẽ thay đổi liên tục và giao dịch phát sinh hằng ngày nên nhà đầu tư cần theo dõi thông tin về cổ đông lớn và giao dịch của cổ đông lớn được công bố công khai tại trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán theo các quy định nêu trên.

Chinhphu.vn