In bài viết

Quy định về đầu tư xây trụ sở làm việc

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Thành (Hà Nội) hỏi: Trường hợp cơ quan Nhà nước xây dựng trụ sở làm việc theo hợp đồng BT (đổi công trình lấy vị trí đất khác) thì có phù hợp quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư không?

07/09/2016 16:02

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ, xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước thuộc một trong những lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Do đó, việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức PPP là có cơ sở.

Quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án (bao gồm xác định loại hợp đồng BT) tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp lý có liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị nghiên cứu đầu tư dự án, đề nghị lưu ý ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung" (tại Văn bản số 2128/TTg-KTN ngày 24/11/2015).

Chinhphu.vn