In bài viết

Quy định về giảm giá trong đấu thầu

(Chinhphu.vn) - Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ đi giá trị giảm giá theo quy định.

12/12/2016 17:45

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Bùi Xuân Quang (TPHCM) đề nghị được hướng dẫn tình huống sau:

Một nhà thầu có giá trúng thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá là 24 tỷ đồng. Trong đó, giá dự thầu chưa giảm giá là 24,5 tỷ đồng và giá trị giảm giá nhà thầu đề xuất là 500 triệu đồng (đề xuất giảm giá cho tất cả các hạng mục). Khi thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tính toán lại toàn bộ đơn giá các đầu mục công việc sau khi đã phân bổ lại giá trị giảm giá.

Ông Quang hỏi, yêu cầu của chủ đầu tư như trên có hợp lý không? Giá trị giảm giá trong thư giảm giá là cố định hay thay đổi?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá 500 triệu đồng thì giá trị giảm giá này là cố định không thay đổi.

Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ đi giá trị giảm giá theo quy định tại Khoản 19, Điều 4 Luật Đấu thầu và là căn cứ để hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.

Trường hợp nhà thầu không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả các hạng mục.

Chinhphu.vn