In bài viết

Quy định về mua bán chỗ để xe ô tô trong chung cư

(Chinhphu.vn) – Theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD, “việc mua bán, cho thuê chỗ để xe ô tô... có thể ghi chung trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập một hợp đồng riêng…”.

04/10/2018 17:02

Theo phản ánh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4 (TPHCM), Điểm b, Khoản 1, Điều 101 Luật Nhà ở 2014 và Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng có quy định về việc chủ sở hữu được quyền bán chỗ để xe thuộc sở hữu riêng của mình cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, khi bán phần diện tích để xe này cho cư dân chung cư thì chủ đầu tư phải lập hợp đồng mua bán riêng hay gộp chung vào hợp đồng mua bán căn hộ (phụ lục hợp đồng)? Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỗ để xe gồm những gì? Thời gian cấp giấy bao nhiêu lâu?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỗ để xe cấp riêng hay gộp chung vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất? Thủ tục đăng ký biến động khi các chủ sở hữu chung cư mua bán chỗ để xe như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 8 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD (Quy chế 02) đã quy định “chỗ để xe của nhà chung cư… được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ;…”.

Điểm c, Khoản 4, Điều 8 của Quy chế 02 quy định “việc mua bán, cho thuê chỗ để xe ô tô... có thể ghi chung trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập một hợp đồng riêng…”.

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với chỗ để xe ô tô, cách ghi vào Giấy chứng nhận cũng như thủ tục đăng ký biến động khi mua bán chỗ để xe ô tô không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật nhà ở mà được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do vậy, đề nghị Công ty đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với các quy định nêu trên của pháp luật để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở, đất ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn