In bài viết

Quy định về nâng lương trước hạn đối với công chức xã

(Chinhphu.vn) - Ông Dương Đức Hùng hỏi, công chức là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở thì có được xét nâng lương trước thời hạn không?

22/06/2022 17:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã quy định gồm cả công chức cấp xã (trong đó, có chức danh Chỉ huy trưởng quân sự) và Điểm c, Khoản 2, Điều 1 quy định đối tượng không áp dụng. 

Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, đề nghị ông Dương Đức Hùng căn cứ các quy định nêu trên đối chiếu với trường hợp mà ông hỏi để đề xuất với cơ quan quản lý, sử dụng công chức cấp xã ở địa phương xem xét theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn