In bài viết

Quy định về nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Minh Quang (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang thu mua một căn hộ chung cư là nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng ngân sách. Sau khi ông hoàn thành các điều kiện theo Điều 62 Luật Nhà ở thì ông sẽ được bán căn hộ theo giá thương mại cho người có nhu cầu.

02/07/2018 14:20

Theo Khoản 5, Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014, khi thực hiện việc bán lại nhà ở xã hội phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ.

Khoản 4, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định nộp 50% giá trị tiền sử dụng đất.

Tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định, việc quản lý sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng hình thức quy định tại Khoản 1, Điều 53 của Luật Nhà ở thực hiện theo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Từ các căn cứ trên, ông Minh hỏi, việc áp dụng 50% giá trị tiền sử dụng đất nêu trên có được áp dụng cho nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 5, Điều 62 Luật Nhà ở 2014 quy định bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 5 năm kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 5, Điều 62 Luật Nhà ở thì bên thuê mua khi bán lại nhà ở xã hội theo cơ chế thị trường phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

Hiện nay, việc nộp tiền sử dụng đất đối với nhà ở xã hội đầu tư không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại Khoản 1, Điều 53 của Luật Nhà ở đã được quy định cụ thể tại Khoản 4, Điều 19 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại Khoản 1, Điều 53 của Luật Nhà ở thì chưa có quy định cụ thể về việc nộp tiền sử dụng đất.

Chinhphu.vn