In bài viết

Quy định về thành viên Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh

(Chinhphu.vn) – Cơ sở đào tạo theo cơ cấu tổ chức hoặc theo nhu cầu điều hành công việc thành lập Phòng Tuyển sinh thì nhân sự Phòng Tuyển sinh có thể tham gia Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

10/08/2021 09:02

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Tới (Bà Rịa – Vũng Tàu), Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nêu rõ về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký tuyển sinh, trong đó, thành viên Ban bao gồm:

- Trưởng ban do Uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh trường kiêm nhiệm;

- Các Ủy viên: Một số cán bộ Phòng Đào tạo hoặc Phòng Khảo thí, khoa, phòng liên quan và cán bộ công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, ở các trường đại học hiện tại còn có Phòng Tuyển sinh. Ông Tới hỏi, nhân sự Phòng Tuyển sinh có được phép đưa vào cơ cấu thành viên của Ban Thư ký tuyển sinh hay không? Nếu được thì có nghĩa Phòng Tuyển sinh vừa tiếp nhận hồ sơ, vừa thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh trường, như vậy có vi phạm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác tuyển sinh hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 18 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

“1. Thành phần Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh trường gồm có:

a) Trưởng ban do Uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh trường kiêm nhiệm;

b) Các Ủy viên: Một số cán bộ Phòng Đào tạo hoặc Phòng Khảo thí, khoa, phòng liên quan và cán bộ công nghệ thông tin”.

Cơ sở đào tạo theo cơ cấu tổ chức hoặc theo nhu cầu điều hành công việc thành lập Phòng Tuyển sinh thì nhân sự Phòng Tuyển sinh có thể tham gia Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 nêu trên.

Nhân sự của Phòng Tuyển sinh vừa tiếp nhận hồ sơ vừa thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký khi tham gia Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh phụ thuộc vào sự phân công công việc của Trưởng Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh và chức năng nhiệm vụ của Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định, được quy định tại Khoản 4 Điều 17 của Quy chế.

Chinhphu.vn