In bài viết

Quy định về thực hiện dự án BT với nhà đầu tư nước ngoài

(Chinhphu.vn) – Trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư có thể triển khai thực hiện các dự án bất động sản cho thuê, cho thuê mua (không bao gồm việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền).

13/07/2018 15:00

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hà (Hà Nam), Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư quy định hình thức sơ tuyển đối với các dự án BT nhóm B là sơ tuyển quốc tế.

Tuy nhiên, Khoản 1, Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phạm vi kinh doanh bất động sản không bao gồm việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư BT được hoàn trả vốn đầu tư bằng đất theo Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Hà hỏi, vậy nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia sơ tuyển dự án BT có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP, sơ tuyển trong nước được áp dụng trong trường hợp lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện và dự án PPP nhóm C theo quyết định của người có thẩm quyền.

Đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP không thuộc các trường hợp nêu trên, bắt buộc phải áp dụng sơ tuyển quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Trong hồ sơ mời sơ tuyển phải nêu rõ các thông tin liên quan (trong đó có điều kiện thực hiện dự án khác (dự án đối ứng)) để nhà đầu tư có đầy đủ căn cứ quyết định tham dự sơ tuyển và chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển.

Đối với dự án BT, theo quy định tại Khoản 5, Khoản 11, Điều 3 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, sau khi chuyển giao công trình cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện dự án khác (dự án đối ứng của dự án BT được giao cho nhà đầu tư để thực hiện việc đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật).

Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu dự án BT được sử dụng quỹ đất thanh toán để thực hiện việc đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư có thể triển khai thực hiện các dự án bất động sản cho thuê, cho thuê mua (không bao gồm việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền) hoặc các dự án khác phù hợp với quy định pháp luật cũng như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các điều kiện thực hiện.

Chinhphu.vn