In bài viết

Quy định về xác nhận bản đồ địa chính

(Chinhphu.vn) - Công ty Hoàng Sơn có thuê Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La thực hiện công tác trích đo địa chính dự án Thủy điện Bó Sinh, huyện Sông Mã. Công ty hỏi, hồ sơ trích đo có phải đóng dấu xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để triển khai bước kiểm đếm giải phóng mặt bằng không?

31/08/2018 09:02

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Điểm 6.1, Khoản 6, Điều 22 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận sản phẩm trích đo địa chính thửa đất cụ thể cho từng cấp:

“6. Xác nhận bản đồ địa chính

6.1. Bản đồ địa chính phải được đơn vị thi công ký xác nhận sản phẩm; đơn vị kiểm tra ký xác nhận chất lượng sản phẩm; UBND cấp xã ký xác nhận đo vẽ phù hợp hiện trạng quản lý, sử dụng; Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt nghiệm thu chất lượng sản phẩm đủ điều kiện đưa vào sử dụng tại vị trí phần ngoài khung bản đồ theo mẫu quy định tại Điểm 1 mục III của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này…”.

Điểm 7.2, Khoản 7, Điều 22 quy định: “Trường hợp trích đo địa chính thửa đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai khác thì việc xác nhận mảnh trích đo địa chính được thực hiện như quy định đối với việc xác nhận bản đồ địa chính quy định tại Điểm 6.1 Khoản 6 Điều này”.

Như vậy theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, sau khi sản phẩm trích đo đã được đơn vị kiểm tra nghiệm thu, giao nộp hồ sơ theo đúng quy định, chủ đầu tư chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt nghiệm thu chất lượng sản phẩm đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Chinhphu.vn