In bài viết

Quy trình chọn nhà thầu gói thầu thuê đường truyền

(Chinhphu.vn) – Trường hợp gói thầu thuê đường truyền thuộc trường hợp quy định tại Khoản 20 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg thì được áp dụng quy trình lựa chọn nhà thầu quy định tại Khoản 8 Điều 4 Quyết định này.

15/12/2020 08:02

Đơn vị ông Nguyễn Văn (Bình Định) được giao thực hiện đấu thầu thuê đường truyền internet phục vụ công việc chuyên môn hằng năm. Khi được bố trí vốn và thực hiện đầy đủ các quy trình trong đấu thầu thì mất nhiều thời gian. Đến quý 3 đơn vị mới ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu. Ông Văn hỏi, thời gian thực hiện hợp đồng được tính như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, Quyết định này quy định về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu và quy trình lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu, nội dung mua sắm trong danh mục này.

Theo đó, trường hợp gói thầu thuê đường truyền thuộc trường hợp quy định tại Khoản 20 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg thì được áp dụng quy trình lựa chọn nhà thầu quy định tại Khoản 8 Điều 4 Quyết định này.

Chinhphu.vn